ПЕРЕВІРКА

обстеження і вивчення окремих сторін фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ або їх підрозділів. Перевірка поділяється на: камеральну — проводиться на момент отримання відповідними контрольними органами певних звітних документів з метою з’ясування повноти та своєчасності наданих звітів, дотримання вимог щодо порядку заповнення документів, відповідності розрахункових даних звітним, їх послідовності у формах звітності та ін.; документальну , яка здійснюється відповідно до річних планів контрольно-економічної роботи і квартальних графіків перевірок, які складаються по кожній ланці роботи, і має на меті перевірку повноти та правильності відображення в обліку результатів минулої перевірки, відповідність показників балансу даним синтетичного та аналітичного обліку за рахунками, дотримання положень обліку наявних бюджетних коштів та їх витрачання тощо.

Словник бюджетної термінології 

ПЛАН РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ →← ПЕРВИННИЙ ДЕФІЦИТ

T: 0.125622508 M: 3 D: 3